Atık Yönetimi Danışmanlığı

Atık yönetim planı; atıkların oluşumlarından bertarafına

İşletme genelinde oluşan veya oluşması muhtemel tüm atıkları Atık Yönetim Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe göre atık kodlarına göre tanımlanması,

Atıkların oluşum kaynakları, periyotları ve 3 yıllık tahmini miktarları açısından değerlendirilmesi,

Atığın tehlikeli ve tehlikesiz olmasına göre; Tehlikeli atıklar için “Tehlikeli Atıkların Kontrol Yönetmeliğine” uygun olarak tehlikeli atık sahası,

Tehlikesiz atıklar için  “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği”ne uygun tehlikesiz atık sahası yapılması,

Kaynağında ayrı toplama çalışmaları için, işletme içine atık toplama noktaları oluşturulması,

Oluşan ve oluşması muhtemel atıkların tamamını kapsayacak şekilde lisanslı firmalar ile sözleşmeler yapılması,

Tehlikeli atık geçici depolama alanları için Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yapılması,

Envanterlerin toplanarak Endüstriyel Atık Yönetim Planının oluşturulması ve “İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne” sunulması ve onayın alınması, kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden atıkların yönetimlerinin sağlanmasına yönelik hazırlanan bir rapordur.